Rejestracja na warsztaty on-line „Jak wzbudzić w dziecku motywację.” | Fundacja Dorastaj z Nami | Fundacja Dorastaj z Nami

Rejestracja na warsztaty on-line „Jak wzbudzić w dziecku motywację.” | Fundacja Dorastaj z Nami

14.03.2023 godz. 18.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, organizacji, adresu e-mail oraz użytych na platformie Zoom nicku/loginu, a gdy dotyczy, wizerunku i głosu jest Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265). Z Administratorem można skontaktować się pod adresem podanym powyżej lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: s.ekiert@dorastajznami.org. Dane osobowe są przetwarzane: w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w warsztacie online organizowanym przez Fundację, w uzasadnionym interesie Administratora tj. w celu utworzenia listy uczestników warsztatów, w celu zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowania połączenia przez platformę „Zoom”, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, opracowania nagrania (w tym anonimizacji lub usunięcia danych osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie nagrania z ich danymi), ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, a także w celach wskazanych w treści zgód zamieszczonych niżej oraz w celach z nimi powiązanymi (w przypadku ich wyrażenia). Przysługuje Ci prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że warsztaty będą nagrywane, jeżeli uczestnik nie chce, aby jego dane zostały utrwalone, wymagane jest wyłączenie kamery oraz mikrofonu. W przypadku gdy uczestnik pozostawi włączoną kamerę lub mikrofon, a nie wyrazi zgody na wykorzystanie nagrania przez Fundację (jak niżej), dane będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celu opracowania nagrania, tj. usunięcia danych tej osoby.

Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach: TUTAJ

Prosilibyśmy Cię o zaznaczenie powyższej zgody, jeżeli akceptujesz wykorzystanie swojego nicku/loginu użytego na Zoomie, wizerunku oraz głosu przez Fundację w celu popularyzowania działań Fundacji. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265), lub podmioty działające na jej rzecz mojego nicku/loginu użytego na Zoomie, wizerunku oraz głosu poprzez rozpowszechnienie zapisu warsztatów lub jego fragmentów: na stronie internetowej Fundacji, fanpage’u, mediach społecznościowych, newsletterach, w celach informacyjnych oraz w celu popularyzowania działalności Fundacji. 

Zgoda obejmuje prawo do modyfikowania wizerunku, sporządzenia opracowania, w szczególności poprzez łączenie z wizerunkami innych osób, przy czym wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z tym zastrzeżeniem, że modyfikacje mogą być dokonywane pod warunkiem, że nie będą prowadzić do deprecjonowania ich wartości, poniżania, zniesławiania, naruszania praw osób trzecich lub ukazywania osoby w negatywnym świetle. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności utrwalanie oraz wykorzystywanie mojego wizerunku na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką, (ii) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, (iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w formie transmisji online (iv) rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie i publikowanie na stronie internetowej Fundacji, fanpage’u i mediach społecznościowych, w newsletterach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie, jest niewyłączna, nieograniczona ilościowo, terytorialnie, czasowo oraz może być przeniesiona na inne podmioty. 

W związku z wyrażeniem powyższej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Administratora uprawnień wskazanych w treści zgody co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

W przypadku woli otrzymywania w przyszłości informacji o działalności Fundacji prosilibyśmy o wyrażenie wymaganej zgody.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265) lub podmioty działające na jej rzecz, na podany adres e-mail, informacji o działalności Fundacji w tym w szczególności: o kolejnych warsztatach, poradnikach, wydawnictwach, materiałach, programach Fundacji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Zakres przetwarzanych dla tego celu danych obejmuje adres e-mail (przetwarzany dla przesłania informacji w oparciu o zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz imię, nazwisko i organizację przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na popularyzacji działalności Fundacji, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie możesz odwołać wyrażoną wcześniej zgodę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: s.ekiert@dorastajznami.org

W związku z wyrażeniem powyższej zgody Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu e-mail będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).